Janusz Gierszewski

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale wszystko bez bezpieczeństwa jest niczym”

(K. Neuman)janusz gierszewski

Witam na stronie internetowej przeznaczonej dla studentów i wszystkich interesujących się administracją publiczną, bezpieczeństwem oraz instytucjami bezpieczeństwa. Strona przeznaczona jest głównie dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz PWSH Pomernia w Chojnicach. Mam też nadzieję, że studenci innych uczelni znajdą coś interesującego. Może dzięki temu studiowanie stanie się przyjemniejsze, a kontakt z wykładowcą łatwiejszy.dr hab. prof. nzw. Janusz Gierszewski,
Id osoby: 212292
obszar: nauki społeczne
PBN ID: 927509
Dyscypliny KBN:
nauki o polityce; nauki o bezpieczeństwie

Miejsca pracy:
Akademia Pomorska Instytut Bezpieczeństwa Narodowego; prof. nzw.
PWSH Pomerania w Chojnicach; wykładowca

Zainteresowania Naukowe

system bezpieczeństwa narodowego
teoria bezpieczeństwa
bezpieczeństwo społeczne
bezpieczeństwo społeczności lokalnych
prawne i historyczne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
polityka kryminalna
ewolucja współczesnego terroryzmu

Wykształcenie

magister filologii polskiej:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (Wydział Nauk Humanistycznych)
oficer Policji:
oficer Policji (mł. insp. w st. spocz,) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
doktor
dr - nauki humanistyczne; dyscyplina: nauki o polityce
Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych)
doktor habilitowany:
dr hab. - obszar wiedzy : nauki społeczne; dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
Akademia Obrony Narodowej (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
studia podyplomowe:
dyplom ukończenia
Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji); Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa i Administracji); Politechnika Koszalińska (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Członkostwo w organizacjach i radach naukowych

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych PWSH „Pomerania” m.in. Acta Pomerania, (2008-2015)


Członek Rady Naukowej - „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” (ISSN 2299-4033) – 6 pkt. SECURITY CULTURE. SCIENCE – PRACTICE – REVIEW.


Członek International Academy of Life Protection (Ukraina, Kijów).Członek Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Oddział w Bydgoszczy)

Recenzje

1. Recenzja monografii naukowej: Sedlak V.(ved.red.), Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete. Zborník príspevkov z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie;[3-4 II 2011]; Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici (Słowacja), Podhájska 2011; ISBN 978‐80‐970277‐6‐6; (2010/11).

2. Recenzja monografii naukowej, Н. Г. Калашник, „Эстетические вкусы: их истоки и формирование”, Charków 2012, (monografia na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Rosyjskiej Federacji) ISBN 978-966-8604-47-8, ss. 249.

3. Recenzent monografii naukowej – „Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej Únii. Zborník príspevkov z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie; [11-13 X 2012]; Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej & Tourist Organization of The Municipality, Bački Petrovac 2012, Serbia; ISBN

4. Recenzja monografii naukowej, Terroryzm lewacki. Wybrane zagadnienia. J. Piwowarski, P. Pajorski, Kraków 2013, ss. 149, ISBN 978-83-935353-0-9, opublikowany w: Acta Pomerania. Problemy Bezpieczeństwa, Zeszyt Naukowy PWSH Pomerania, Chojnice 2013, ss. 167 (s. 162-167), ISBN 978-83-935617-6-6, ISSN 2080-6183

Mniejszości narodowe
– szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego?
Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Uniwersytetu w Białymstoku I Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wilno, 28-30 kwietnia 2016
Link do wydarzenia na facebook'u.

Wilno, 28-30 kwietnia 2016

Przygotowywany referat:
Tytuł referatu:
Zagrożenia migracyjne w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego państwa - szansa, wyzwanie czy zagrożenie?
Abstrakt:
Współczesna Europa staje się coraz bardziej różnorodna pod względem kulturowym, religijnym i językowym. Ruchy migracyjne dotykają wielu sfer bezpieczeństwa. Polska znajduje się na samym początku procesu zmiany z kraju tradycyjnie emigracyjnego w kraj przyjmujący imigrantów. Praca jest próba odpowiedzi na pytanie czy Polska, jako podmiot bezpieczeństwa jest przygotowana na pojawiające się w środowisku bezpieczeństwa społecznego zagrożenia związane z mniejszościami narodowymi, czy właściwie podejmuje wyzwania, niweluje ryzyka i przeciwdziałała „zagrożeniom migracyjnym”. Niniejsza praca stanowi próbę analizy krytycznej wyzwań i zagrożeń w tym sektorze. Na wstępie zdefiniowano pojęcia: „szanse”, „wyzwanie” i „zagrożenie”. Szanse sprzyjają osiąganiu celów podmiotu bezpieczeństwa, choć nie zależą od jego woli. Wyzwania to dylematy decyzyjne, przed jakimi stoi państwo w rozstrzyganiu „spraw migracyjnych”, które w korzystnych warunkach mogą stwarzać dodatkowe szanse, a w niekorzystnych potęgować zagrożenia. Zagrożeniem migracyjnym nazywano potencjalne i realne destrukcyjne oddziaływanie na podmiot jakim jest państwo. W pracy przyjęto założenie, że bezpieczeństwo społeczne może być czynnikiem „integracji narodowej” poprzez włączanie migrantów do „wspólnoty narodowej”.
Abstract:
Contemporary Europe is becoming more diverse in terms of culture, religion and language. Migratory movements affecting many spheres of security. Poland is at the very beginning of the process of changing from traditional country of emigration to a country receiving immigrants. The work is an attempt to answer the question whether Poland as a security entity is prepared for an emerging threat on public safety associated with national minorities, or actually take challenges, in reducing risks and counteract the "risks of migration". This work is an attempt to analyze the critical challenges and threats in the sector. Beginning with the concept of "opportunities", "challenge" and "threat". Chances are conducive to achieving the objectives of safety entity, though not depend on his will. The challenges that decision-making dilemmas facing the state in resolving "issues of migration," which under favorable conditions may create additional opportunities and under bad circumstances exacerbate the threat in the case the threat of migration is classified as potential and with real destructive influence on the state. The study assumes that social security can be a factor "national integration" by integrating migrants "national community".

Ogólnopolska Konferencja naukowa
„225 LAT POLICJI W POLSCE” Olsztyn,
23-24 czerwca 2016 r.


Zakres tematyczny konferencji:
Geneza polskiej policji i jej formacji; Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zaborów i powstań narodowych; Europejska myśl i praktyka policyjna a polska policja; Policja a państwo – między apolitycznością a polityzacją, między centralizacją a decentralizacją; Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości – formy, metody, struktury, rezultaty; Policyjne biografie; Policja w historiografii i policystyce – między afirmacją a dyskredytacją
http://www.uwm.edu.pl/kbipp/?page_id=382

Organizowane Konferencje

1. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Seminarium Naukowego – „Vino a človek” – Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej, Buč (Słowacja) 22–23 IV 2010.
2. Organizator i pomysłodawca Konferencji „Administracja publiczna” (Chojnice 23-24 I 2010).
3. Organization I International Scientific Conference on topic: Adaptability of graduates o higher schools on labour market –chances and challenges, PWSH Pomerania Chojnice / Jerzmionki near Kamień Krajeński 23-24.05. 2011
4. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Analýza dôsledkov finančnej krízy a perspektívy ďalšieho vývoja na svetových trhoch; Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratysława (Słowacja) 24 VI 2010.
5. I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie. Szczytno 15-16 czerwca 2011 r. Moderator panelu: Społeczny wymiar bezpieczeństwa.
6. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Význam ľudského potenciálu v regionálnom Rozvoji, Dudince (Słowacja) 22-24 septembra 2011
7. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej Únii, 11-13 oktobra Bački Petrovac 2012,
8. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Security Forum Cracow 2012”; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej (Słowacja), Kraków 8-9 XI 2012.
9. Członek Rady Programowej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji” [tłum.pol.: Znaczenie potencjału ludzkiego w rozwoju regionalnym]; Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej, Podhájska (Słowacja) 22-23 XI 2012.
10. Członek Komitetu Naukowego, Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem, Edycja 2012, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w teorii i praktyce, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Logistyki Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie. 29-30.11.2012 Poznań.
11. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Bezpečnosť, Extrémizmus, Terorizmus 2012”;Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o.v Podhájskiej, Podhájska (Słowacja) 13-14 XII 2012.

Udział w konferencjach

2013

Проблеми охорони праці в Україні. Науково-технічний збірник «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства». Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, под ред. М.Д. Громова. Київ, 5-6 червня 2013 р. Київ, 2013.


2012

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmat Jutra „Kapitał ludzki w świecie mediów”, VIII ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeństwa w XXI wieku „Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku”, Gdańsk 18-20 kwietnia 2012, Referat: Aksjologia bezpieczeństwa społecznego
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2012, Społeczne Aspekty Funkcjonowania Organizacji Publicznych, Warszawa 9-11 maja, Referat: Public relations w działaniach administracji publicznej;
Konferencja Naukowa. Europa, Edukacja, Kultura, Bezpieczeństwo, Edukacja- szkoła i uczelnia w XXI wieku. AMW w Gdyni, Gdynia, 27-29 września 2012 roku. Referat: Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii konfliktu;
II Konferencja Naukowa FORUM BEZPIECZEŃSTWA. Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej, AMW w Gdyni i Wyższa Szkoła Policji, Jastarnia 17-19 października 2012 roku,
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego BEZPIECZEŃSTWO 2012, 22-23.11.2012 AON Warszawa, Referat: Kontrasty aksjologiczne bezpieczeństwa społecznego
Konferencja Naukowa, Reakcja Policji oraz innych uprawnionych do tego podmiotów – na wykroczenia. 25-26.11.2012 MSW, WSPol., Szczytno; Referat: Reakcja Policji na wykroczenia – istotny element porządku publicznego czy realizacja służebnej roli wobec społeczeństwa.


Udział w konferencjach cd.

2011

X international Scientific and Methodological Conference «Safety of Human Life and Activity – Education, Science, Practice»”Continuous Education in Safety of Human Activity – new paradigm ” 17-19, March 2011 Kyiv, Ukraine Ref.: Managing the countrysafety in the light of modern threats
V Międzynarodowa Konferencja Policyjna. Warszawa 13-14 kwietnia 2011. Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo w Administracji i Biznesie we współczesnym Świecie. Jurata 26-27 maja. Ref.: Pozamilitarne ogniwa ochronne w systemie obronnym państwa
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Menagment. Funkcjonowanie Organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. Szczytno 1-3 czerwca. Ref. Rola administracji samorządowej w procesie zarządzania rozwojem lokalnym
I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie. Szczytno 15-16 czerwca 2011 r., Ref. Społeczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa (moderator panelu: bezpieczeństwo społeczne)
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna – „Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства”- Міжнародна Академія Безпеки Життєдіяльності (МАБЖД–International Academy of Life Protection), Академія Муніципального Управління (АМУ-Municipal Government Academy), Державний Екoнoмiкo-Тeхнoлoгічний Університет Tpaнспoртy, Kijów (Ukraina) 8-9 VI 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Vyznam 1’udskeho potencialu v regionalnom Rozvoji. 22-24 sierpień Dudince Słowacja, Referat: Social Security as an Element of Local Politics
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego „Bezpieczeństwo 2011”. Referat:Bezpieczeństwo społeczne i jego mierniki 17-18 listopada AON Warszawa. Wykład otwarty: Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej na pograniczu chojnicko-człuchowskim. Wygłoszony publicznie na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie, 29 listopada w Człuchowie

Udział w konferencjach cd.2

2010

„Prevencia kriminality- vyzva spolocnosti’ Bratysława. Akademia Policajneho zboru w Bratislave. 22 .04.2010., referat: Rola prewencji kryminalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce na przykładzie rządowego programu „Razem Bezpieczniej
I Ogólnopolska Konferencja, Administracja publiczna, Chojnice 27-28.01.2010, referat: Kompetencje samorządu gminnego w zakresie porządku publicznego
Public menagment. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych. AON w Warszawie, 20-21 maj, referat: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie gminy
„Przestępczość stadionowa – zapobieganie, zwalczanie i współpraca właściwych organów”, WSPol. Szczytno, 24 – 25 maj 2010 r. Wygłoszenie referatu: Przestępstwa stadionowe jako akty przemocy motywowane nienawiścią
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. Warszawa AON 17-18.11, referat: Postrzeganie bezpieczeństwa w świetle badań
Zwalczanie wykroczeń, WSPol. W Szczytnie, 23-24 listopada, referat: Współpraca Policji i straży gminnych w zakresie ujawniania i zwalczania (wybranych) wykroczeń
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Szkolnictwo wyższe w Polsce i Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju. 13-15.10 Gdańsk, referat: Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym


2009

III Konferencja Naukowa, Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk 6 -7. 11.2009, referat: Regionalne programy profilaktyki społecznej a przestępczość w regionie.
II Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny, Ku dobrej szkole, Szczecin 19- 21.10.2009 r.
I Kongres Politologii, Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 22-24. 09.2009, referat: Rola policji w zwalczaniu terroryzmu
Konferencja Naukowa, Chojnice -UE: proces integracji z lokalnego punktu widzenia, Chojnice 19 maja 2009, referat: Unia Europejska w walce z terroryzmem międzynarodowym.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bezpieczeństwo w administracji i biznesie w warunkach kryzysu gospodarki światowej, Jurata 14-16 maj 2009, referat: Firmy ochrony, jako podmioty zarządzania bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu – Monografia autorstwa Janusza Gierszewskiego podejmuje niezwykle ważną problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno ze względu na zmianę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność zapewnienia nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w państwie demokratycznym. Nie bez znaczenia jest również fakt przyjęcia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz przyjęcie nowej formuły funkcjonowania UE w Przestrzeni Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Z uwagi na powyższe, a także i na to, że nie ma nadal w polskim piśmiennictwie naukowym wielu prac, które by tę problematykę podejmowały całościowo, każde dzieło w tym zakresie godne jest poparcia.

Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego - Monografia jest dojrzałą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i cennym uzupełnieniem literatury naukowej nauk o bezpieczeństwie.

Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego - Książka powstała w wyniku zapotrzebowania na podręcznik do przedmiotu bezpieczeństwo społeczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego: z podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego (problemem biedy, wykluczenia społecznego itp.), rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce. Jednym z zadań tej pracy jest wskazanie na rosnące znaczenie bezpieczeństwa społecznego jako składnika bezpieczeństwa państwa (narodowego). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym i czy istnieje spójny system bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów prawa i przyjętych strategii.

Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku - Książka Tomasza Biernata i Janusza Gierszewskiego „Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku” jest – jak to akcentuje w recenzji wydawniczej ks. dr hab. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Czesław Kustra – „nowatorska pod względem prezentacji nowych obszarów badawczych dla pedagogiki, szczególnie dla pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Materiał empiryczny jest bardzo bogaty i wnosi nową wiedzę w problematykę rozumienia poczucia bezpieczeństwa społecznego młodzieży w lokalnym środowisku. (…) Praca jest zarówno teoretycznym studium problemu bezpieczeństwa społecznego, jak i diagnozą poczucia bezpieczeństwa młodzieży pochodzącej z małych środowisk. Jest ono ukazane w różnorodnych uwarunkowaniach środowiskowych i socjodemograficznych”. Należy w tym miejscu dodać, że w książce ukazano problem poczucia bezpieczeństwa występujący w środowisku małego miasta oraz wsi. Całość posiada cel badawczy oraz praktyczny. Lektura książki dostarcza czytelnikowi wiele ciekawych propozycji, które na pewno okażą się przydatne w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju społecznego, programów aktywizacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych. Dlatego warto ją rekomendować chociażby władzom samorządowym oraz instytucjom dbającym o bezpieczeństwo w środowiskach lokalnych. „Warto ją także – co akcentuje Recenzent książki – wykorzystać w procesie kształcenia akademickiego na kierunkach studiów przygotowujących do podejmowania działań na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych oraz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w środowisku lokalnym”.

Kontakt

Janusz Gierszewski
Kontakt:
Pokój 1
http://www.bn.apsl.edu.pl/
Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Arciszewskiego 22D
76-200 Słupsk
T/F: +48 59 840 52 03
E mail:
janusz-gierszewski@wp.pl

Konsultacje:

Office hours:

W semestrze zimowym/ In the fall semester 2015/16

Środa/Wednesday 12:00-13:00

Dla studentów niestacjonarnych dodatkowo godzina w dniach zajęć sobotnio-niedzielnych bezposrednio po moich wykładach i seminariach.


Wiosnopisanie


Zapis prezentacji tomiku wierszy Janusza Gierszewskiego "Wiosnopisanie", która odbyła się w piątek 28 sierpnia 2015 w restauracji Sukiennice w Chojnicach. Tomik ukazał się w serii Biblioteka Filomaty. Jej redaktorem jest Bogdan Kuffel, który otworzył promocje wydawnictwa. Graficznie je opracował Marek Woliński. Recenzje napisali Krzysztof Kalka oraz Kazimierz Rink, który całość promocji poprowadził. Wiersze Janusza Gierszewskiego czytali Dominik Gostomski oraz Piotr Rutkowski z Chojnickiego Teatru Rapsodycznego. Muzyczny nastrój na gitarze stworzył Radosław Osiński z zespołu Qrtyna. Tomik autor zadedykował pracownikom i studentom PWSH "Pomerania" w Chojnicach.


Jesieniopisanie
Tak Janusz Trzebiatowski rekomendował debiut poetycki swego imiennika, Janusza Gierszewskiego. W kameralnej scenerii najwyższego piętra galerii muzeum przy ul. Sukienników odbyła się premiera tomika wierszy Gierszewskiego "Jesieniopisanie".
Debiutujący poeta a na co dzień rektor PWSH "Pomerania" wsparł się w prezentacji wierszy formacją Qrtyna Post Akademia. Wiersze recytował więc Piotr Rutkowski (znany m.in. ze Studia Rapsodycznego) a gitarowe tło do prezentacji tworzyli Ireneusz Drobiński i Radosław Osiński.

Same wiersze są obrazem emocji i myśli skupionych wokół dwóch tematów: miłości i jesieni. Do tego wspomniani muzycy dopasowali zróżnicowane, jednak pasujące do siebie kompozycje M. Oldfielda, F. Gomeza czy Wladimira Cosmy. Także gospodarz prezentował swoje wiersze z różnych tomików, ale zaznaczył, że jest tylko tłem owego wydarzenia.


Inauguracja PWSH Pomerania


Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego w PWSH Pomerania Chojnice, która odbyła się w CE-W 3.10.2014. Zawiera fragmenty wystąpień m.in.: Rektora dr hab. Janusza Gierszewskiego, Podsekretarza Stanu MSW Grzegorza Karpińskiego, burmistrza Arseniusza Finstera, sekretarz gminy Stefanii Majewskiej - Kilkowskiej, członka zarządu powiatu Marka Szczepańskiego, wykładu prof. dr hab. Andrzeja Misiuka pt. „Komercjalizacja bezpieczeństwa – wyzwania i zagrożenia.” Zawarto ponadto skróty immatrykulacji studentów I-go roku PWSH oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, ślubowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego, wręczania nagród i podziękowań oraz występu artystycznego.


Graduacja absolwentów


Relacja z graduacji absolwentów PWSH Pomerania w Chojnicach, która odbyła się 29.08.2014 r. Nagrody i dyplomy absolwentom Administracji, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Pedagogiki wręczał Rektor prof. nadzw. Janusz Gierszewski. Wykład graduacyjny wygłosił autor najlepszej pracy dyplomowej, absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rafał Ceranek.


Dzień otwarty


Relacja z "Dnia otwartego" w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej Pomerania, który był 24.05.2014 r. Zainteresowani dalszym kształceniem uzyskali wyczerpujące informacje oraz mieli okazję zapisać się na studia i do Liceum - Szkoły Kadetów. Skorzystali przy tym z okazjonalnych rabatów. Atrakcji nie brakowało. Głodnym adrenaliny sporządzano portrety pamięciowe i wsadzano do „L" w Alko-Goglach. Przedstawicielom poszczególnych kierunków zapewniono grupowe wyzwania w konkursach: Rzut Biretem, Deska Ratunku, Turniej wiedzy i hasło reklamujące „Pomeranię", a także Sweet Focie. Wygrała grupa „Magisterki". W nagrodę studenci otrzymali kasę od Rektora „do wydania według uznania". Wszystkich obecnych nakarmiono pyszną, wojskową grochówką (nalewaną przez Rektora Janusza Gierszewskiego) oraz przekąskami z Zakładów Mięsnych Skiba. Fanów sztuk walki zaproszono na pokaz Chojnickiej Sekcji Kempo oraz Bractwa Rycerskiego Herbu Tur. Przybyli mogli wejść do prawdziwego samochodu - więźniarki i obejrzeć sprzęt rodem z Aresztu Śledczego oraz firmy radiotechnicznej.